Sede electrónica Concello de Zas

01:12:06 Venres 18 de xuño 2021
Estás en:

Detalle trámite

Comunicación previa de cambio na actividade

A Comunicación Previa de Cambio na Actividade deberá presentarse nos casos de cambio de titularidade, dando lugar á transferencia de responsabilidades do anterior ao novo titular e nos casos en que se produza calquera cambio relativo ás condicións ou ás características da actividade ou do establecemento que non afecten a seguridade, salubridade ou perigosidade do establecemento.

Se a actividade non conta con licenza, ou non foi previamente comunicada ao Concello, así como cando co traspaso do negocio se modifica a actividade ou se levan a cabo obras no establecemento, deberanse presentar as comunicacións ou solicitudes de licenza que sexan preceptivas.

A responsabilidade do cumprimento dos requisitos informativos administrativos aos que estivese sometida a actividade ou o establecemento trasladarase á nova persoa titular a partir do momento no que o cambio de titularidade fixésese efectivo, con independencia da data na que leve a cabo a comunicación do cambio de titularidade prevista neste artigo. No caso de que a nova persoa titular non presente dita comunicación, a anterior persoa titular eximirase de toda responsabilidade si acredita ante a Administración o cambio de titularidade por calquera medio admisible en dereito.

No caso de traspaso, quen exerza a nova titularidade. No resto dos casos, quen exerza a titularidade da actividade.

Preferentemente de forma telemática a través do botón "Iniciar trámite". Se o interesado non utiliza a vía telemática, poderá descargar o impreso ou impresos desde esta páxina ou acudir ao rexistro do Concello, onde lle facilitarán o devandito impreso/s normalizado/s para presentar.

  • Comunicación Previa de Cambio na Actividade.
  • Copia do DNI do interesado (só en caso de rexistro presencial).
  • En caso de actuar en representación, copia dos documentos de identidade do representante e o solicitante, coa autorización escrita dese último ou copia do poder para representalo.
  • Xustificante de pago dos tributos municipais. [Modelo Descargable de Autoliquidación]
  • Certificado técnico visado de que na data actual cúmprense todos os requisitos para o exercicio da actividade e de que os locais e instalacións reúnen as condicións de seguridade, salubridade e demais previstas na planificación urbanística.
  • Título ou autorización de ocupación do local ou espazo destinado ao desenvolvemento da actividade (escritura compravenda, contrato de arrendamento, etc.) coa conformidade do titular anterior da actividade ao cambio de titularidade (conformidade expresa ou presunta por extinción do contrato de arrendamento debidamente acreditado).
  • Declaración censal da alta do solicitante.
  • Plano de distribución do local indicando superficies.
  • Fotocopia da licenza en vigor.

Nome: Comunicación Previa de Cambio na Actividade.

Unidade tramitadora: Urbanismo.

Inicio do procedemento: A instancia de parte.

Tipo de interesado: Persoa física ou xurídica.

Carácter do silencio administrativo: Silencio positivo.

Taxas/Impostos: Consultar a ordenanza fiscal do apartado de normativa.

Canles de atención: Telemático (Iniciar trámite).

                                    Presencial.