Sede electrónica Concello de Zas

03:55:18 Xoves 11 de agosto 2022
Estás en:

Detalle trámite

Convocatoria para a contratación de catro peóns de obras e servizos múltiples (PEL CONCELLOS-2022)

Non hai convocatorias abertas actualmente

Neste trámite poderase presentar unha solicitude para a contratación de catro peóns de obras e servizos múltiples dentro do Programa de axudas á contratación de persoal para a execución de obras e servizos municipais nos concellos da provincia (liña PEL- CONCELLOS 2022).

Poderase facer un seguimento do procedemento (bases da convocatoria, listas de admitidos, resultados, etc.) a través das sucesivas publicacións realizadas no  taboleiro de anuncios.

Prazo de solicitude: 5 días hábiles a partir do seguinte á publicación do anuncio no BOP.

Preferentemente de forma telemática a través do botón “Iniciar trámite”.

  • Instancia: Anexo I (obrigatorio).
  • Copia do DNI. (obrigatorio no caso de presentación en representación, ou se a presentación non e telemática).
  • Copia do Carné de Conducir B1 (obrigatorio)
  • Fotocopia do Celga 2 ou título de galego equivalente, se é o caso.
  • Copia da titulación exigida. (Certificado de escolaridade o equivalente) (obligatorio)
  • Informe de vida laboral actualizado xunto ca tarxeta demandante de emprego / ou ben Certificado do período de inscripción como demandante de emprego expedido polo Servizo Público de Emprego. (obrigatorio)
  • Fotocopia da documentación acreditativa dos méritos alegados, se é o caso. A experiencia profesional acreditarase mediante Informe de Vida laboral actualizado e copia dos contratos de traballo ou certificados de empresa. Os cursos de formación deberán acreditarse mediante copias dos correspondentes títulos ou diplomas.
  • Obrigatorio. Xustificante de pago de taxas segundo a/as ordenanza/s vixente/s. (Ver autoliquidación). (ver)

Nome: Convocatoria para a contratación de catro peóns de obras e servizos múltiples (PEL CONCELLOS-2022).
Unidade tramitadora: Secretaría.

Inicio do procedimiento:
A instancia de parte.

Tipo de interesado:
Persoa física.

Órgano de resolución:
Alcaldía.

Prazo de execución: 6 meses.

Recurso aplicable: Potestativo de reposición / Contencioso - administrativo.

Taxas/impostos: Consultar a ordenanza fiscal do apartado de normativa.

Canles de atención:
Telemático (Iniciar trámite).

                                        Presencial.