Sede electrónica Concello de Zas

03:54:37 Xoves 11 de agosto 2022
Estás en:

Detalle trámite

Solicitude axudas dirixidas a autónomos e microempresas para reactivación económica polo Covid-19

Non hai convocatorias abertas actualmente

Estas axudas ten por obxecto establecer as normas específicas polas que se rexerá a convocatoria pública das axudas e subvencións directas para paliar e actuar de maneira inmediata, ante as consecuencias derivadas da crise económica provocada polo COVID- 19 e reactivar a actividade económica,  no termo municipal de Zas, outorgando liquidez a autónomos e microempresas para contribuír a facilitar o cumprimento das súas obrigas empresariais e o mantemento da súa actividade

Os obxectivos específicos, dentro do obxectivo xeral de manter abertos os establementos ata o 31/12/2020,  destas axudas son:

 • minimizar o impacto da crise económica derivada da COVID-19.
 • achegar recursos para atender ás necesidades de liquidez do comercio local.
 • facilitar a recuperación económica.
 • contribuír ao mantemento da actividade comercial e á protección do emprego.
 • fomentar unha prestación de servizos, actividades próximas aos veciños, con atención directa e sen necesidade de sair do termo municipal.

1.- Poderán solicitar esta subvención aquelas persoas físicas ou xurídicas, legalmente constituídas que se atopasen nalgunha das seguintes circunstancias:

1.1 MODALIDADE A:Que a actividade que desenvolvan se tivese visto afectada polo peche de establecementos disposto no RD465/2020 de 17 de marzo que modificou o artigo 10 do RD 463/2020 de 14 de marzo.

1.2 MODALIDADE B. Que a actividade non se  vira afectada polo peche de establecementos disposto no RD 465/2020 de 17 de marzo que modifica o artigo 10 do RD 463/2020 de 14 de marzo, pero que  sufrise unha redución da súa facturación no mes de abril de 2020 de polo menos o 75% en relación ao mes de abril de ano 2019. No caso de  persoas físicas ou xurídicas de nova creación a valoración do 75% farase con respecto ao mes de febreiro de 2020.

Os beneficiarios  teñen que cumprir os seguintes requisitos:

 1. Que a actividade económica sexa desenvolvida por unha persoa autónoma ou ser unha microempresa, segundo a definición do Regulamento (UE) nº 651/2014, da Comisión, do 17 de xuño de 2014.
 2. Que a actividade empresarial exérzase nun local comercial ou negocio, específico e aberto ao público, situado no termo municipal de Zas.
 3. A súa actividade principal deberá estar incluída nalgunha das agrupacións ou epígrafes correspondentes á clasificación do imposto de actividades económicas relacionadas no ANEXO I.
 4. Non atoparse incursa en ningunha das circunstancias recollidas no artigo 13.2 e 13.3 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións e, en particular, estar ao corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias coa Facenda estatal (AEAT) e coa Tesouraría Xeral da Seguridade Social (TGSS) e coa Administración da comunidade autónoma, non estar incurso en ningún suposto de incapacidade ou incompatibilidade para a percepción de subvencións ou axudas públicas,non atoparseincursos en nengunha das prohibicións do art. 13.2 e 13.3 da Lei 38/2003, Xeral de Subvencións, nin ser deudor por reintegro de subvencións. Estes requisito debe cumprirse desde a data de presentación da solicitude ata a data do pagamento da subvención, se é o caso.
 5. Estar ao corrente coas obrigas tributarias do Concello de Zas. Este requisito verificarase de oficio pola Administración e debe cumprirse desde a data de presentación da solicitude ata a data do pagamento da subvención, se é o caso.
 6. Só poderá ser subvencionada unha solicitude por empresa, aínda que varios socios/as da empresa sexan traballadores/as autónomos/as titulares. Tamén só será subvencionada unicamente unha empresa, independentemente de ter varios centros de traballo ou ter de alta varias actividades económicas coincidentes cos epígrafes do IAE do anexo I.

So se admitirá unha única solicitude por cada establecemento físico.

Quedan excluídas as administracións públicas, os seus organismos autónomos, as empresas públicas e outros entes públicos, así como as asociacións, fundacións e, en xeral, entidades sen ánimo de lucro así como o persoal autónomo colaborador.

1.- A solicitude deberá realizarse exclusivamente a través da sede electrónica en https://sede.concellodezas.org en Subvencións, e presentarase xunto coa solicitude a documentación correspondente, por vía telemática.

2.- O prazo de presentación de solicitudes será de quince días naturais a partir do día seguinte á publicación do extracto da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia (BOP). (O prazo de solicitudes remata o 6 de outubro ás 23:59 horas)

3.- A presentación da solicitude de subvención fóra do prazo establecido suporá a inadmisión. A non utilización do formulario normalizado e posto a disposición na sede electrónica suporá a exclusión.

O Prazo de Xustificación será do 22/01/2021 ata o 31/01/2021, e para elo presentará a través do procedemento Achega de Documentación

Deberán acompañar a esta solicitude os documentos en formato orixinal ou copia compulsada que se indican a continuación:

 • Escritura de constitución da sociedade , de ser o caso.
 • Certificado actualizado de situación censual da persoa xurídica, que indique a actividade económica coa súa data de alta, o domicilio fiscal e, se é o caso, o local de desenvolvemento da actividade.
 • NIF da persoa física ou xurídica.
 • Poder ou documento que acredite a representación e DNI do representante, no seu caso.
 • En caso de ser microempresa, presentar documentación acreditativa de tal condición.
 • Certificado da conta bancaria.
 • Autorización ao concello para obter os certificados de estar ao corrente coa Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) e coa Seguridade Social. No caso de presentar as certificacións orixinais, non será precisa esta autorización.
 • Certificado de estar ao corrente coa Axencia Tributaria de Galicia. Se o certificado non fora expedido no prazo establecido na normativa aplicable, ou se o dito prazo se prolongara mais alá do establecido para solicitar a subvención, deberase acompañar á solicitude da subvención a acreditación de solicitar o certificado, debendo achegalo con posterioridade (sen que dita achega varíe a orde de presentación sempre que sexa o único documento que lle falta o beneficiario), unha vez expedido polo órgano correspondente.
 • A acreditación da redución da facturación da MODALIDADE B xustificarase mediante a achega da copia do libro de rexistro de facturas emitidas e recibidas no período exposto na base 4 e pola declaración do IVE do período indicado.

No caso de que o beneficiario se atope na MODALIDADE A, non deberá xustificar ningún tipo de redución de facturación.

 • Declaración responsable conforme ao Anexo II.
 • A presentación da solicitude supón aceptar as bases reguladoras e a convocatoria.

Nome: Solicitud de primeira liña de axUdas dirixida a autónomos e microempresas para a reactivación económica do municipio de Zas no marco da emerxencia sanitaria do Covid-19.

Unidade tramitadora: Axencia de Emprego e Desenvolvemento Local.

Inicio do procedemento:
A Instancia de parte.

Tipo de interesado: 
persoas físicas ou xurídicas, legalmente constituídas que se atopasen nalgunha das seguintes circunstancias:

1.1 MODALIDADE A:Que a actividade que desenvolvan se tivese visto afectada polo peche de establecementos disposto no RD465/2020 de 17 de marzo que modificou o artigo 10 do RD 463/2020 de 14 de marzo.

1.2 MODALIDADE B. Que a actividade non se  vira afectada polo peche de establecementos disposto no RD 465/2020 de 17 de marzo que modifica o artigo 10 do RD 463/2020 de 14 de marzo, pero que  sufrise unha redución da súa facturación no mes de abril de 2020 de polo menos o 75% en relación ao mes de abril de ano 2019. No caso de  persoas físicas ou xurídicas de nova creación a valoración do 75% farase con respecto ao mes de febreiro de 2020.

Órgano da resolución: Alcaldía.

Prazo de execución: Ata o 12/12/2020.

Recurso aplicable: Potestativo de reposición / Contencioso - administrativo.

Taxas/Impuestos: No aplica.

Canles de atención:
Telemático (Iniciar trámite).