Sede electrónica Concello de Zas

13:03:31 Domingo 21 de xullo 2024
Estás en:

Detalle trámite

Convocatoria para a contratación de catro peóns de obras e servizos múltiples (PEL CONCELLOS-2024)

Non hai convocatorias abertas actualmente

Bases da convocatoria para a contratación de catro peóns de obras e servizos múltiples dentro do Programa de axudas á contratación de persoal para a execución de obras e servizos municipais nos concellos da provincia (liña PEL- Concellos 2024).

Poderase facer un seguimento do procedemento (bases da convocatoria, listas de admitidos, resultados, etc.) a través das sucesivas publicacións realizadas no  taboleiro de anuncios.

O prazo de presentación de solicitudes é dende o 7 de maio ata 15 de maio de 2024.

Preferentemente de forma telemática a través do botón “Iniciar trámite”.

  • Instancia de solicitude peón: Anexo I (presentación obrigatoria).
  • Copia do DNI. (presentación obrigatoria no caso de presentación en representación, ou se a presentación non e telemática).
  • Copia do Carné de Conducir B1 (presentación obrigatoria)
  • Fotocopia do Celga 2 ou título de galego equivalente, se é o caso.
  • Copia da titulación exigida. (Certificado de escolaridade o equivalente) (presentación obrigatoria)
  • Informe de vida laboral actualizado xunto ca tarxeta demandante de emprego / ou ben Certificado do período de inscripción como demandante de emprego expedido polo Servizo Público de Emprego. (presentación obrigatoria)
  • Fotocopia da documentación acreditativa dos méritos alegados, se é o caso. A experiencia profesional acreditarase mediante Informe de Vida laboral actualizado e copia dos contratos de traballo ou certificados de empresa. Os cursos de formación deberán acreditarse mediante copias dos correspondentes títulos ou diplomas.
  • Xustificante de pago de taxas. (presentación obrigatoria) Ver autoliquidación. (ver)

Nome: Convocatoria para a contratación de catro peóns de obras e servizos múltiples (PEL CONCELLOS-2024).
Unidade tramitadora: Secretaría.

Inicio do procedimiento:
A instancia de parte.

Tipo de interesado:
Persoa física.

Órgano de resolución:
Alcaldía.

Prazo de execución: 6 meses.

Recurso aplicable: Potestativo de reposición / Contencioso - administrativo.

Taxas/impostos: Según modelo do xustificante do pago.

Canles de atención:
Telemático (Iniciar trámite).

                                        Presencial.