Sede electrónica Concello de Zas

22:09:16 Xoves 30 de novembro 2023
Estás en:

Detalle trámite

Declaración Responsable de Carpas para Festexos

Para presentar una Declaración Responsable de Carpas para Festexos

Deberá presentarse con una antelación mínima de 15 días naturais.

Calquer persoa física ou xurídica que desexe presentala.

Preferentemente de maneira telemática a través do botón “Iniciar trámite”. Si o interesado non utiliza a vía telemática, poderá descargar o impreso ou impresos dende esta páxina ou acudir ao rexistro do Concello, donde lle facilitarán dito impreso/os normalizado/as para presentar.

  • Documento acreditativo de representación.
  • A póliza de seguro de responsabilidade civil obrigatorio ou compromiso de contratación, previsto na normativa en materia de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia, e o recibo de pagamento das primas correspondentes ao período do seguro en curso ou a copia destes.
  • Se for o caso, o certificado, a acta ou o informe de conformidade emitido polas entidades de certificación de conformidade municipal reguladas nesta lei.
  • Contrato/s entre o promotor ou asociación e a empresa instaladora.
  • O documento acreditativo asinado polo/a interesado/a da designación da persoa física ou xurídica que debe asumir a responsabilidade técnica da execución do proxecto e que debe expedir a certificación que acredite a adecuación do espectáculo público ou da actividade recreativa aos requisitos exixibles.
  • Proxecto e documentación técnica. Para estes efectos, enténdese por proxecto o conxunto de documentos que definen as actuacións que se van desenvolver, co contido e detalle que lle permita á Administración coñecer o seu obxecto e determinar o seu axuste á normativa urbanística e sectorial aplicable. O proxecto e a documentación técnica serán redactados e asinados por persoa técnica competente constando a normativa aplicable.
  • Abono da taxa.
  • Calquera outra documentación que veña esixida pola normativa aplicable.
  • Anexar Formulario de Declaración Responsable de Carpas para Festexos.

Nome: Declaración Responsable de Carpas para Festexos.

Inicio do procedemento: A instancia de parte.

Tipo de interesado: Persoa física ou xurídica.

Canles de atención: Telemático (Iniciar trámite)

                                      Presencial.