Sede electrónica Concello de Zas

12:20:37 Xoves 18 de abril 2024
Estás en:

Detalle trámite

Declaración Responsable de Verbenas

Para presentar unha Declaración Responsable de Verbenas (tamén para Asociacións e Comisións de Festas)

Deberá presentarse cunha antelación mínima de 15 días naturais.

Calquera persoa física ou xurídica que desee presentala.

Preferentemente de forma telemática a través del botón “Iniciar trámite”. Si el interesado no utiliza la vía telemática, podrá descargar el impreso o impresos desde esta página o acudir al registro del Ayuntamiento, donde le facilitarán el dicho impreso/os normalizado/as para presentar.

 • Documento acreditativo da representación.
 • A póliza de seguro de responsabilidade civil obrigatorio ou compromiso de contratación, previsto na normativa en materia de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia, e o recibo do pagamento das primas correspondentes ao período do seguro en curso ou a copia destes.
 • O proxecto e a documentación técnica que resulte exixible segundo a natureza da actividade. Para estes efectos, enténdese por proxecto o conxunto de documentos que definen as actuacións que se van desenvolver, co contido e detalle que lle permita á Administración coñecer o seu obxecto e determinar o seu axuste á normativa urbanística e sectorial aplicable. O proxecto e a documentación técnica serán redactados e asinados por persoa técnica competente, e deberá constar os seus aspectos básicos que lle permitan ao concello pronunciarse sobre a procedencia da súa autorización [actuación musical, baile, concerto(…), aforo, horario de inicio e peche da actividade(…)]. Farase constar no proxecto a instalación de carpas ou calquera outros elementos destinados á actividade, así como os escenarios e estruturas que se pretendan instalar.
 • O documento acreditativo da dispoñibilidade do establecemento ou espazo aberto ao público en calidade de propietarios/as ou arrendatarios ou en virtude de calquera outro título xurídico.
 • Se fora o caso, o certificado, a acta ou o informe de conformidade emitido polas entidades de certificación de conformidade municipal reguladas nesta lei.
 • O documento acreditativo asinado polo/a interesado/a da designación da persoa física ou xurídica que debe asumir a responsabilidade técnica da execución do proxecto e que debe expedir a certificación que acredite a adecuación do espectáculo público ou da actividade recreativa aos requisitos exixibles.
 • Boletíns eléctricos da instalación segundo a instrución 2/2018 da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, sobre instalacións eléctricas temporais de baixa tensión e compromiso de validación. En caso de xerador eléctrico, certificado de industria de ter pasado a inspección.
 • Abono da taxa.
 • Contrato/s entre o promotor ou asociación e as orquestas intervintes.
 • Xustificante SGAE.
 • No caso de que se instale cantina: carné de manipulación de alimentos do persoal adscrito a la cantina.
 • Calquera outra documentación que veña exixida pola normativa aplicable.
 • Anexar Formulario de Declaración Responsable de Verbenas

Nome: Declaración Responsable de Verbenas.

Inicio do procedemento: A instancia de parte.

Tipo de interesado: Persoa física ou xurídica.

Canles de atención: Telemático (Iniciar trámite)

                                      Presencial.